1) Joydeb Roy – Head Clerk
2) Jiban Krishna Podder – Accountant
3) Ananta Adhikari – Cashier
4) Shibu Roy – Library Clerk
5) Ranjan Bhowmik – Clerk
6) Gurudeb Roy – Peon
7) Pranab Kumar Das – Guard
8) Sachin Roy – Lab-Attendant
9) Monai Roy – Library Peon
10) Jiban Kisku – Peon
11) Shilabati Mandal – Lady Attendant
12) Pulak Roy – Guard
13) Raju Basfore
14) Dipak Basfore
15) Haimanti Roy
16) Sanjit Roy
17) Tapas Chakraborty
18) Mala Dutta
19) Champak Chowdhury
20) Sanghamitra Hore
21) Sahadat Hossain
22) Malati Roy
23) Haradhan Roy
24) Abu Alam
25) Abani Roy
26) Kartik Ch. Roy
27) Ajay Basfore
28) Keshab Roy