Department of Physics

Department of Physics

  1. Paromita Sarkar- M.Sc., B.Ed.